Αποτελέσματα της Προκήρυξης ΣΟΧ1/2018, πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. με αντίτιμο

Πίνακα Ονομαστικής Κατάστασης Υποψηφίων

Πίνακα Κατάταξης κι Επιλογής