Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΚ. Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης