Ανακοινώσεις

Πρόσκληση ΟΕ 21-08-2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 21/08/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

  Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση των όρων της σύμβασης για τη ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νέας Προποντίδας έτους 2018.

2. Αποδοχή δωρεάς τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Νέας Προποντίδας.

3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ’ ονόματι Ηλιόπουλου Ιωάννη.

4. Σύνταξη σχεδίου 8ης αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ν. Προποντίδας, έτους 2018.

    

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 Εμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος