Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης