Ανακοινώσεις

Πρόσκληση ΟΕ 17-07-2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 17/7/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

 Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Αναλήψεις υποχρεώσεων

2. Aνάληψη υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2018-2020 ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ».

3. Καθορισμός των όρων του ανοιχτού ενιαίου διεθνή διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2018-2020 ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

4. Ηλεκτροδότηση Κοινόχρηστου Χώρου (Πάρκο) στην Δ.Κ. Καλλικράτειας

5. Έκδοση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.

6. Εξώδικος συμβιβασμός σχετικά με την αίτηση της κ. Ελένης Παπάζογλου, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδ. Ιδ του Ν. 3852/2010.

7. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 56/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, «Καθορισμός τέλους για τη δαπάνη κατασκευής διακλάδωσης για την σύνδεση προς τον αγωγό αποχέτευσης αναφορικά με το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ», ως προς την ημερομηνία καταβολής του τέλους. 

8. Σύνταξη σχεδίου 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ν. Προποντίδας έτους 2018.

9. Άσκηση ή μη προσφυγής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 κατά της υπ’ αριθμ.8757/22-6-2018 (ΑΔΑ:6ΝΑΕΟΡ1Υ-4ΑΝ) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης»

10. Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου της Δ.Κ. Ν.Καλλικράτειας

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Εμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος

Φεστιβάλ Θάλασσας 2018

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα