Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΠΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΤΕΝΕΔΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε  πλειοδοτική φανερή και προφορική  δημοπρασία η εκμίσθωση του   κυλικείου  του  ΚΑΠΗ της Τοπικής Κοινότητας Ν.Τενέδου

Ο ελάχιστος όρος  πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των  200,00 ευρώ ανά έτος .

Για την ανάδειξη των μισθωτών σε περίπτωση ιδίας προσφοράς θα συνεκτιμηθούν τα κατωτέρω κοινωνικά κριτήρια:

1. Οικογενειακή κατάσταση (μονογονεϊκή οικογένεια, προστατευόμενα μέλη)

2. Οικογενειακό εισόδημα

3. Κατάσταση Υγείας (ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας)

4. Ανεργία

Η  δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα των Ν. Μουδανιών  την 22α Ιουνίου  ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10.00 π.μ. σύμφωνα με το αναρτημένο πινάκιο ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος, 

 Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του  Δήμου Νέας Προποντίδας, από όπου  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.