Προκηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑ ΜΠΑΧΑΝΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 

Διακηρύσσει ότι:

 Εκτίθεται σε πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία η εκποίηση του ακινήτου (διαμερίσματος) του κληροδοτήματος Ζαχαρία Μπαχάνου.Το προς εκμίσθωση ακίνητο περιγράφεται ως εξής:

Αυτοτελές και διηρημένο διαμέρισμα του τέταρτου (Δ') ορόφου, άνωθεν του ισογείου ορόφου, και δη το δεξιά για αυτόν που εισέρχεται από την κύρια είσοδο της οικοδομής, κείμενο στην ανατολική πλευρά αυτής, με πρόσοψη στην οδό 25ης Μαρτίου, φέρον αριθμό εσωτερικής αρίθμησης 2, εμβαδού καθαρού 53,40τ.μ. Το διαμέρισμα αυτό βρίσκεται σε οικοδομή που ανεγέρθηκε δυνάμει της υπ' αρ.682/9-9-1965 άδειας προσθήκης του άλλοτε γραφείου πολεοδομίας Θεσσαλονίκης σε ένα οικοπέδο, συνολικής εκτάσεως 235,20 τμ κείμενο στη διασταύρωση των οδών 25ης Μαρτίου 53 και Θερμοπυλών.  

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 30.000,00 ευρώ. Για να γίνει δεκτή η προσφορά πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από το 85%  επί της προεκτιμηθείσας αξίας. Εφόσον υπάρχει προσφορά κατά τα παραπάνω, το Κληροδότημα συνάπτει τη σύμβαση, ύστερα από προηγούμενη ενημέρωση της αρμόδιας αρχής, η οποία μπορεί μέσα σε ένα  (1) μήνα  να διατάξει να μη συναφθεί η σύμβαση με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας τεκμαίρεται ως συναίνεση της ανωτέρω αρχής. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να καταβάλει ολόκληρο το τίμημα στο Δημοτικό Ταμείο προ της συντάξεως και υπογραφής του συμβολαίου.

Η παρούσα διακήρυξη, θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, στην ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Προποντίδας (www.nea-propontida.gr ) για δύο (2) μήνες  προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι αγοραστές, οι οποίοι θα πρέπει να καταθέσουν την επωφελέστερη για το Κληροδότημα οικονομική προσφορά, μέχρι τη λήξη της ως άνω περιόδου των εξήντα (60) ημερών από την ανάρτηση της Διακήρυξης στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, εγγράφως και αυτοπροσώπως, στα γραφεία του Δήμου Νέας Προποντίδας. Επιπλέον θα γίνονται αποδεκτές και προσφορές οι οποίες αποστέλλονται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές προκειμένου να επαληθεύεται η ημερομηνία αποστολής. Οι προσφορές γραπτές και σφραγισμένες, θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Nέας Προποντίδας, υπόψη του Κληροδοτήματος Ζαχαρία Μπαχάνου. 

Οι όροι της εκποίησης έχουν εγκριθεί με την υπ' αριθμ.  183/2018 (ΑΔΑ: 6ΒΙΗΩΚΤ-7ΕΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Φεστιβάλ Θάλασσας 2018

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Καρναβάλι Σημάντρων 2019

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα