Αρχική Σελίδα

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΑΑ 2014-2020 της Πράξης “Οδοποιία αγροτικής οδού από Τ.Κ. Διονυσίου έως Τ.Κ. Πορταριάς”

Στις 17/04/2018 και με την υπ’ αρ. 1783/17-4-2018 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ:ΩΟ4Ε7ΛΛ-6Υ0) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε η πράξη με τίτλο “Οδοποιία αγροτικής οδού από Τ.Κ. Διονυσίου έως Τ.Κ. Πορταριάς” με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0006184445 στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 3, της Δράσης 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Βασικός στόχος της πράξης είναι η εξασφάλιση εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Η συγκεκριμένη πράξη αφορά τον εκσυγχρονισμό, μέσω της βελτίωσης των χαρακτηριστικών, της υφιστάμενης διανοιγμένης χωμάτινης αγροτικής οδού συνολικού μήκους 1.15 km η οποία βρίσκεται μεταξύ των οικισμών Διονυσίου και Πορταριάς του Δ. Ν. Προποντίδας.

Η προτεινόμενη χάραξη ακολουθεί την υφιστάμενη οδό σε όλο το μήκος της, τόσο οριζοντιογραφικά όσο και μηκοτομικά, προσαρμοζόμενη στο υφιστάμενο ανάγλυφο και βελτιώνοντάς το όπου είναι δυνατόν, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας. Καθώς η οδός θα χρησιμοποιείται κυρίως για τη διέλευση οχημάτων αλλά και μηχανημάτων -τα οποία θεωρούνται βαρέα οχήματα -προτείνεται κατάλληλη διαμόρφωση της σκάφης της υφιστάμενης οδού σε όλο το μήκος της και κατόπιν εφαρμογή των στρώσεων οδοστρωσίας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη φέρουσα ικανότητα του οδοστρώματος.

Η υλοποίηση της έργου συνολικού προϋπολογισμού 303.720,00 € θα γίνει με την ανάθεση σε ανάδοχο που θα προκύψει από ανοιχτό διαγωνισμό.

Ο Δήμαρχος 

Εμμανουήλ Καρράς

Το πλήρες κείμενο του Δελτίου Τύπου