Προκηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΠΗ ΤΩΝ Τ.Κ. Ν.ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ ΚΑΙ Ν.ΤΕΝΕΔΟΥ

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση των κυλικείων του ΚΑΠΗ των Τοπικών Κοινοτήτων Ν.Ποτίδαιας και Ν.Τενέδου Κριτήρια συμμετοχής στη δημοπρασία είναι:

1. Άτομα με αναπηρία,

2. Πολύτεκνοι,

3. Πολεμιστές Κύπρου

Ως κριτήρια επιλογής των δικαιούχων από τις παραπάνω κατηγορίες θα ληφθούν υπόψη το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους και η υποχρέωση μη ύπαρξης εις βάρος των ενδιαφερομένων προσώπων βεβαιωμένων ληξηπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και διακανονισμού αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα των Ν. Μουδανιών την 23η Μαρτίου 2018 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10.00 πμ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος,

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο της Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Καρναβάλι Σημάντρων 2019

Φεστιβάλ Θάλασσας 2018

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα