Ανακοινώσεις

Πρόσκληση ΟΕ 22-05-2017

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 22/5/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.
Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

 Θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Ακύρωση της υπ’ αριθμ.124/2017 (ΑΔΑ: ΩΓΖΧΩΚΤ-ΚΘΥ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την «Ανάληψη υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ».
2. Αποδοχή των συμβάσεων παραχώρησης για χρήση δύο (2) μηχανημάτων έργου στον Δήμο Ν. Προποντίδας από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.
3. Επέκταση Δικτύου Φ.Ο.Π. κατά έναν (1) στύλο και τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος στην Τ.Κ. Τενέδου του Δήμου Ν. Προποντίδας.
4. Άσκηση προσφυγής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 κατά της υπ’ αριθμ.6510/12-4-20174 (ΑΔΑ:ΩΚ7ΚΟΡ1Υ-ΤΥΠ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
5. Άσκηση προσφυγής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 κατά της υπ’ αριθμ.30124/16/24-01-2017 (ΑΔΑ:60ΜΟΟΡ1Υ-9ΣΠ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
6. Εξάλειψη βαρών των ακινήτων που κληρονόμησε ο Δήμος Ν. Προποντίδας από τον Ζαχαρία Μπαχάνο του Χρήστου.
6. Μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης.
7. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης εκτάσεων της Τ.Κ. Φλογητών για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής.
8. Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού εκμίσθωσης Δημοτικών εκτάσεων για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιδειών στην Τ.Κ. Ν. Καλλικράτειας του Δήμου Ν. Προποντίδας.
9. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών για τον διαγωνισμό «Μελέτη παροχής υπηρεσιών για τη Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Ν. Προποντίδας 2017».
10. Αναλήψεις Υποχρεώσεων.

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Εμμανουήλ Καρράς
Δήμαρχος

Visit Nea Propontida

Φεστιβάλ Θάλασσας 2016

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

"Καλώς ανταμωθήκαμε ..."

Φεστιβάλ Πλατείας 2015

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Greek Summer

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα