Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης