Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

 

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης