Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ν. Προποντίδας”

 Στις 09/12/2016 και με το υπ’ αριθμό 8906/09-12-2016 έγγραφο (ΑΔΑ:794Γ7ΛΛ-Ο7Γ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εντάχθηκε η πράξη “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ν. Προποντίδας” με κωδικό ΟΠΣ 5003579 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
    Η πράξη αφορά στη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας, το οποίο είναι μια δομή που παρέχει εξειδικευμένη ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του Δήμου Ν. Προποντίδας μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.
    Το Κέντρο Κοινότητας θα προσφέρει σε πολλές ομάδες πληθυσμού πληροφόρηση, υπηρεσίες συμβουλευτικής, υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη πολιτισμικών δραστηριοτήτων, στην προώθηση της προσωπικής και κοινωνικής ευημερίας και στην ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής αρωγής και συμπαράστασης.
    Οι ωφελούμενοι της Πράξης είναι πολίτες που κατοικούν στο Δήμο Ν. Προποντίδας και, κατά προτεραιότητα, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος “Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης”, άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι/ες, μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο, ΑμεΑ, Ρομά και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως αυτές περιγράφονται στο “Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη”.
    Στόχος της πράξης είναι να προσφέρει πληροφόρηση,υπηρεσίες συμβουλευτικής, υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση και στην προσωπική και κοινωνική ευημερία σε πολλές ομάδες πληθυσμού και να αναπτύξει δράσεις κοινωνικής αρωγής και συμπαράστασης υποστηρίζοντας παράλληλα την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας/Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ν. Προποντίδας.

Το πλήρες κείμενο του Δελτίου Τύπου

kent_koin_poster_1

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα