Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ του έργου «Αντιπλημμυρική Προστασία ρέματος Τ.Κ. Διονυσίου»

Στις 29/12/2016 και με το υπ’ αριθμό 9517/29-12-2016 έγγραφο (ΑΔΑ:Ω5ΙΕ7ΛΛ-Ξ4Κ) εντάχθηκε η πράξη «Αντιπλημμυρική Προστασία ρέματος Τ.Κ. Διονυσίου» με κωδικό ΟΠΣ 5002424 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
Το έργο αφορά σημειακές επεμβάσεις στο τμήμα του ρέματος Διονυσίου από το όριο της επέκτασης παραλίας Διονυσίου (Χ.Θ. 0+0,00) μέχρι το όριο της εισόδου- προς τα ανάντι- στον οικισμό της Πορταριάς (Χ.Θ. 3+761,00). Οι επεμβάσεις αφορούν στην εξομάλυνση της κοίτης του ρέματος και αναδιαμόρφωσή της με σταθερή κλίση 0,5% σε όλο το μήκος της επέμβασης, έτσι ώστε η ταχύτητα των νερών να μην παρουσιάζει ιδιαίτερες αυξομειώσεις προκαλώντας τα έντονα φαινόμενα διάβρωσης που παρατηρούνται σήμερα και προκαλούν πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στη θαλάσσια περιοχή στην εκβολή του συγκεκριμένου ρέματος.
Τα τεχνικά έργα αφορούν στην κατασκευή κατά μήκος του ρέματος δεκαεφτά (17) αναβαθμών από άοπλο σκυρόδεμα και τεσσάρων (4) καταβαθμών με συρματοκιβώτια που θα περιορίσουν τη συρτική ικανότητα του ρέματος και κατ' επέκταση τα φαινόμενα διάβρωσης και μεταφοράς φερτών. Στα σχέδια κατά μήκος τομής και διατομών δείχνονται οι θέσεις και η μορφή του κάθε τεχνικού έργου.
Οι επεμβάσεις που θα γίνουν κατά μήκος του ρέματος δεν θα επηρεάσουν τη μορφή του. Με την κατασκευή των προτεινόμενων έργων θα επιτευχθεί η  αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων που οφείλονται στην έντονη στερεοπαροχή που παρατηρείται σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων και η  προστασία της περιοχής στη θέση εκβολής του ρέματος .

Το πλήρες κείμενο του Δελτίου Τύπου

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα