Τακτική Συνεδρίαση του ΟΠΑ στις 10.2.2017

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την  Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 14:00 στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού, όπου θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα και θα ληφθεί σχετική απόφαση.

Το θέμα της τακτικής συνεδρίασης είναι το εξής:

1. Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού, της αποσφράγισης των φακέλων  των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στην διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία της ''Κοπής του γκαζόν των ποδοσφαιρικών γηπέδων'' (υπ΄ αριθμ. 991/20-12-2016 διακήρυξη).

                                                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                               Μπέης  Εμμανουήλ