Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης