Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης