Προσκλήσεις

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης