Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗΣ"

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την επιμόρφωση τριών υπαλλήλων με θέμα “Στοιχεία Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτησης”
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για για τα ανωτέρω μέχρi τις 28/10/2016
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης