Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια Πυροσβεστικού Εξοπλισμού. Η παρούσα ανάθεση αφορά την προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού, για τις ανάγκες πυροπροστασίας και πυρασφάλειας των δύο εγκαταστάσεων διάθεσης υγρών καυσίμων του Δήμου Νέας Προποντίδας, οι οποίοι χωροθετούνται εντός των αμαξοστασίων Ν. Μουδανιών και Ν. Καλλικράτειας.
Η παράδοση των προσφερόμενων υλικών θα πρέπει να γίνει εντός 3 ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης του Δημάρχου.
Οι δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο που θα οριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, καλύπτονται από τον ανάδοχο.
Συγκεκριμένα πρόκειται για:

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης