Άρθρα

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση για την Ευρώπη

Τι σημαίνει “πολυεπίπεδη διακυβέρνηση” για την Ευρώπη;

Σύμφωνα με την Επιτροπή των Περιφερειών (CoR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως “πολυεπίπεδη διακυβέρνηση” νοείται “η αρχή που συνίσταται στη συντονισμένη δράση της Ένωσης, των κρατών μελών και των τοπικών και περιφερειακών αρχών, με βάση τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, καθώς και τη σύμπραξη που γίνεται πράξη χάρη σε μια λειτουργική και θεσμοποιημένη συνεργασία κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης” (COR-2014-01728-00-00-RES-TRA). Συνεπάγεται δε, “την αμοιβαία ευθύνη των επιμέρους επιπέδων διακυβέρνησης, ενώ στηρίζεται σε όλες τις πηγές δημοκρατικής νομιμότητας και στην αντιπροσωπευτικότητα των ενδιαφερόμενων παραγόντων” (Cd R 89/2009 fin).

Ποιος είναι ο “Χάρτης για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην Ευρώπη”;

Η Επιτροπή των Περιφερειών (CoR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη:

εξέδωσε, με ψήφισμά της, τον Χάρτη για την Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση στην Ευρώπη (2-3/4/2014).
Ο Χάρτης μπορεί να υπογραφεί από:

  • Τις ευρωπαϊκές τοπικές και περιφερειακές αρχές: δήμους, νομαρχίες, διοικητικά διαμερίσματα, μητροπολιτικές περιοχές, επαρχίες, περιφέρειες κλπ.
  • Τις ευρωπαϊκές και εθνικές ενώσεις τοπικών και περιφερειακών αρχών, καθώς και τα δίκτυά τους
  • Τους αιρετούς εκπροσώπους όλων των επιπέδων διακυβέρνησης

Ο Χάρτης δεν είναι νομικά δεσμευτικός, ωστόσο δεσμεύει τους υπογράφοντες να εξηγούν και να προωθούν την έννοια της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.
Τα οφέλη του Χάρτη αφορούν κυρίως, στη δυνατότητα μεγαλύτερης προβολής των πρωτοβουλιών που θα αναλαμβάνουν οι υπογράφοντες σύμφωνα με το Χάρτη, καθώς οι πρωτοβουλίες αυτές θα παρουσιάζονται στον ιστότοπο του Χάρτη και σε εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου που θα διοργανώνονται από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τα κράτη μέλη και τα όργανα της ΕΕ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων αυτών θα δύνεται η δυνατότητα ανταλλαγής ιδεών για τον εντοπισμό ορθών πρακτικών και καινοτόμων σχεδίων, η εύρεση δυνητικών εταίρων, καθώς και η συμμετοχή στην προετοιμασία και παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών της ΕΕ στο τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο -και σε συνεργασία με τα ευρωπαϊκά όργανα.


Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση και Δήμος Νέας Προποντίδας


Από την 11η Νοεμβρίου 2014 Δήμος Νέας Προποντίδας ανήκει στους συνυπογράφοντες του Χάρτη για την Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση στην Ευρώπη με απώτερο στόχο να αποκομίσει τη μέγιστη δυνατή ωφέλεια από τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη σχετική συμμετοχή του.
Επίσης, ο Δήμος Νέας Προποντίδας συμμετέχει ήδη από την 12η Μαρτίου 2014 στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση για την ενίσχυση της στρατηγικής “ΕΥΡΩΠΗ 2020” (Multi-level governance in support of Europe 2020), ως εταίρος αδελφοποίησης με τον σλοβένικο Δήμο της Βέρχνικα (Vrhnika) σε θέματα ενεργειακής απόδοσης.
Στο πλαίσιο συμμετοχής του στο εν λόγω ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ο δήμος Νέας Προποντίδας πρόκειται να αναλάβει μια σειρά πρωτοβουλιών που εμπίπτουν στις δεσμεύσεις που προέρχονται από το Σχέδιο Δράσης που εκπόνησε από κοινού με τον εταίρο δήμο.
Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί εμπίπτει στην κατηγορία των δράσεων ενημέρωσης και διαδραστικής προώθησης της ευαισθητοποίησης των δημοτών γύρω από το θέμα της πολιτικής ενεργειακής αποδοτικότητα και για το λόγο αυτό προτείνουμε, συνιστούμε και προτρέπουμε όλους τους δημότες μας να συνδράμουν στην προσπάθεια του δήμου αφιερώνοντας μερικά λεπτά για την συμπλήρωσή του.

Συμπληρώστε εδώ το ερωτηματολόγιο.

Εδώ παρατίθεται εικονίδιο σχετικά με το αντικείμενο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης:

logo_poliepipedis_1

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: “Ολοκλήρωση του προγράμματος με τίτλο “Αδελφοποίηση Εταίρων για την προώθηση της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης προς ενίσχυση της Στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ 2020 σε θέματα Ενεργειακής Απόδοσης”.”

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της συμμετοχής μας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο “Αδελφοποίηση Εταίρων για την προώθηση της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης προς ενίσχυση της Στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ 2020 σε θέματα Ενεργειακής Απόδοσης” (“Twinning Partners MLG in support of  EUROPE 2020 in Energy Efficiency”), αντιπροσωπεία του δήμου Νέας Προποντίδας παραβρέθηκε στο σεμινάριο με τίτλο “Τοπικοί και περιφερειακοί εταίροι συνεισφέροντας στη Στρατηγική ΕΥΡΩΠΗ 2020” (“Local and regional partners contributing in EUROPE 2020”) στις Βρυξέλλες (5/3/2015), όπου είχαν την ευκαιρία: α) Να παρακολουθήσουν από κοντά τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν γύρω από τα άμεσα αποτελέσματά του, β) να παρουσιάσουν σ' ευρύτερο κοινό τα αποτελέσματα της δικής μας συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα, εστιάζοντας κυρίως στην ανταλλαγή καλών πρακτικών που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ ημών και του δήμου της Βέρχνικα (Σλοβενία), του εταίρου δήμου μας σε θέματα ενεργειακής απόδοσης, καθώς και στις βασικές πρωτοβουλίες του δήμου μας, όπως αυτές καταγράφονται στο σχετικό Σχέδιο Δράσης μας, γ) να υποβάλλουν σχετικά ερωτήματα στα αρμόδια Ευρωπαϊκά όργανα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Επιτροπή των Περιφερειών) και δ) να προωθήσουν τη δικτύωση του δήμου μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με απώτερο στόχο την εξεύρεση εταίρων για την κοινή συμμετοχή μας σε μελλοντικά ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
    Κύριος φορέας της διοργάνωσης του σεμιναρίου ήταν η Γεν.Δ/νση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (DG REGIO) της Ευρ. Επιτροπής ενώ στις συζητήσεις συμμετείχε και η Επιτροπή των Περιφερειών (CoR) μέσω αντιπροσώπων της, όπως ο κ. L. Van Der Brande.
    Σχετικές πληροφορίες γύρω από τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή του εν λόγω σεμιναρίου μπορείτε να βρείτε στην ηλ/κή ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REGIO):
 http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/conferences/mlg2015/ 
    Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή του δήμου μας στο ανωτέρω αναφερόμενο πρόγραμμα μπορείτε να απευθυνθείτε στη Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του δήμου (υπάλληλος Μαρία Λιοζίδου).

Ο Δήμαρχος

Εμμανουήλ Καρράς

diakivernisi_1 diakivernisi_2 diakivernisi_1

Φυλλάδιο Εργασιών του Σεμιναρίου με τίτλο "Local and Regional Partners contributing to EUROPE 2020"
Παρουσίαση του Απολογισμού του Προγράμματος
Έκθεση Πεπραγμένων του Συνεδρίου/Σεμιναρίου

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Φεστιβάλ Θάλασσας 2019

Παράταση ρύθμισης οφειλών

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο

Δημοτικά Τέλη

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα