Άρθρα

Πρόσκληση Ο.Ε. 22-04-2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 22/4/2019, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Περισσότερα...

Πρόσκληση ΔΣ 15-04-2019

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Δευτέρα 15/4/2019 και ώρα 8:00 μ.μ. στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου. 

 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

    1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ν. Προποντίδας, έτους 2019.

Περισσότερα...

Πρόσκληση Ο.Ε. 15-04-2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 15/4/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

 Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Περισσότερα...

Μεταβίβαση του δικαιώματος της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας έτους 2019 σε όμορες επιχειρήσεις των Τ.Κ Νέων Φλογητών και Διονυσίου

Ενημερώνουμε τους καταστηματάρχες που δραστηριοποιούνται στις τ.κ των Νέων Φλογητών και του Διονυσίου ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα της Π.Ο.Α όπως αυτή τροποποιήθηκε και αναφέρετε στο ΦΕΚ 414/Δ/12.08.2018 περί καθορισμού αιγιαλού στις ως άνω τοπικές κοινότητες, έχει καθορισθεί γραμμή αιγιαλού-παραλίας και θα πρέπει από την 01/04/2019 και έπειτα να απευθύνονται στην Κτηματική Υπηρεσία Νομού Χαλκιδικής για την σύναψη συμφωνητικού μίσθωσης.  

Η κατάθεση των αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των όμορων επιχειρήσεων γίνονται με την προϋπόθεση της έκδοσης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου (όπου υφίσταται κοινόχρηστος χώρος μεταξύ της επιχείρησης και του αιγιαλού) . 

Η διαχείριση του αιγιαλού και παραλίας θα γίνει με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/01 και της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 τεύχος Β΄/12-05-2017.

Μαζί με την αίτηση υποχρεωτικά πρέπει να προσκομισθούν τα εξής δικαιολογητικά: 

    1. Φωτ/φο ταυτότητας του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ή του νόμιμου εκπροσώπου όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Στην δεύτερη περίπτωση και ΦΕΚ σύστασης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου  καθώς και ΦΕΚ μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτών.

    2. Δημοτική ενημερότητα (για την χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου.

    3. Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης 

    4. Δήλωση  έναρξης επιτηδεύματος.

    5. Υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του Ν. 4281/2014 ή από την εφαρμογή <<OPEN>> της ΕΚΧΑ Α.Ε ή απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού  του αιγιαλού σε τρία αντίτυπα με αποτυπωμένο το τμήμα που πρόκειται να παραχωρηθεί, υπόμνημα με πίνακα  συντεταγμένων, αποτυπωμένες τις οριογραμμές αιγιαλού-παραλίας (όπου υπάρχουν) και υπογεγραμμένο από ιδιώτη μηχανικό. 

Επάνω στο κάθε αντίγραφο ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει τα εξής: “έλαβα γνώση του χώρου που μίσθωσα ”  και θα υπογράφει.

Στο εν λόγω τοπογραφικό εκτός του αιτούμενου χώρου, θα πρέπει να αποτυπώνεται και ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο ανήκει το κατάστημα σας. 

Στις περιπτώσεις που το κατάστημα εκτός από αιγιαλό θα αιτηθεί και την χρήση κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,  θα πρέπει να αποτυπωθεί στο παραπάνω τοπογραφικό και ο κοινόχρηστος χώρος για τον έμπροσθεν του καταστήματος σας χώρο. Δηλαδή το τοπογραφικό θα γίνει σε (5) πέντε αντίγραφα. (3 για την Κτηματική και 2 για τον Δήμο).  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, θα ενημερώνεστε  από τα τηλέφωνα 23733-50246,260 και στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.nea-propontida.gr.                          

                                                     Ο Δήμαρχος

                                                Καρράς Εμμανουήλ 

Πρόσκληση Ο.Ε. 11-04-2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 11/4/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Περισσότερα...

Πρόσκληση ΔΣ 03-04-2019

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Τετάρτη 3/4/2019 και ώρα 8:00 μ.μ. στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου.

Περισσότερα...

Πρόσκληση Ο.Ε. 02-04-2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ 6 του Ν.3852/2010 καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Προποντίδας, που θα γίνει στις 02/4/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, στο Δημοτικό Κατάστημα.

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος για τη συμμετοχή σας στην προγραμματισθείσα συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου με τη φροντίδα του να προσκληθεί και να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος με την σειρά εκλογής του, σύμφωνα με την παρ.11 άρθρο 9 του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (παρ.2 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010)

 Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

    1. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού αποσφράγισης φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Ε.Λ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ».

    2. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού αποσφράγισης φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ».

    3. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ».

    4. Κατάρτιση σχεδίου μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2020-2023 του Δήμου Ν. Προποντίδας.

    5. Παραχώρηση σταντ ποδηλάτων στο Κέντρο Αποκατάστασης Απωλειών Υγείας Ν. Φώκαιας (ΚΑΑΥ).

    6. Αποδοχή δωρεάς αντικειμένων προς το Μουσείο Αλιευτικών Σκαφών και Εργαλείων Δήμου Ν. Προποντίδας.

    7. Άσκηση προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 κατά της υπ’ αριθμ.3411/05-3-2019 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

    8. Σύνταξη σχεδίου 5η αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ν. Προποντίδας έτους 2019.

   

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Εμμανουήλ Καρράς

Δήμαρχος

Φεστιβάλ Θάλασσας 2018

Έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Μαθητικό Φεστιβάλ Θάλασσας

Καρναβάλι Σημάντρων 2019

Visit Nea Propontida

Δημοτικά Τέλη

Ξενοδοχεία στη Ν. Προποντίδα

hotels150

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Voic EU Project

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φιλοξενείται στο

Ο καιρός στη Ν. Προποντίδα