Άρθρα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκποίηση οχημάτων τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως εγκαταλελειμμένα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ΠΔ 116/2004 του Δήμου Νέας Προποντίδας ως εξής:

ΟΜΑΔΑ 1: Εγκαταλελειμμένα δίκυκλα-τρίκυκλα οχήματα

ΟΜΑΔΑ 2: Εγκαταλελειμμένα επιβατικά οχήματα

ΟΜΑΔΑ 3: Εγκαταλελειμμένα ημιφορτηγά οχήματα

ΟΜΑΔΑ 4: Εγκαταλελειμμένα φορτηγά οχήματα

ΟΜΑΔΑ 5: Εγκαταλελειμμένοι γεωργικοί ελκυστήρες

ΟΜΑΔΑ 6: Εγκαταλελειμμένες βάρκες-τρέιλερ

ΟΜΑΔΑ 7: Εγκαταλελειμμένα παρελκόμενα γεωργικών μηχανημάτων

Η διάρκεια της συμβατικής σχέσης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη από την υπογραφή της σύμβασης.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα των Ν. Μουδανιών την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ.(ώρα λήξης υποβολής δικαιολογητικών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, για ποσό που θα είναι ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου πρώτης προσφοράς, τεσσάρων (4) ετών, ή λόγω εγγυήσεως γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων ιδίου ποσού.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Τμήμα Εσόδων-Περιουσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας και στο τηλέφωνο 2373350245, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.